One very cold night in Moscow.

- Ilya Khuroshvili