This photo is of a fragment of a playground. 

- Ilya Khuroshvili