This photo was taken in the old part of Odessa.

- Anastasia Kichigina