Giant saguaro cactus and birds in the sky near the White Tank Mountains in Arizona.

- Greg Dyro