This photo was taken in the town of Las Grutas, Patagonia, Argentina.

- Maria Plotnikova