Synchronized Swimming Women's Duet performs during the Rio de Janeiro Olympics. 

- Maria Plotnikova