Autumn atop the Carpathian mountains.

- Taras Lesiv