Digital processing with analog patterns.

- Ilya Khuroshvili