These glass fragments resemble waves.

- Ilya Khuroshvili